Statut

STATUT ZWI╴KU PRACODAWC紟 „POLSKIE SZKΜ”

uchwalony przez Zgromadzenie Za這篡cielskie dnia 21 maja 2003 roku i zmieniony przez Zwyczajne Zgromadzenie Og鏊ne dnia 13 czerwca 2007 roku

Rozdzia I
Nazwa, siedziba oraz terytorialny zakres dzia豉nia Zwi您ku

1

 1. Zwi您ek Pracodawc闚, zwany w dalszej cz窷ci Statutu „Zwi您kiem”, nosi nazw Zwi您ek Pracodawc闚 „Polskie Szk這”.
 2. Zwi您ek dzia豉 w szczeg鏊no軼i na podstawie niniejszego Statutu oraz przepis闚 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawc闚 (Dz.U. Nr 55, poz.235 z p騧n. zm.) oraz przepis闚 wykonawczych do tej ustawy
 3. Zwi您ek dzia豉 r闚nie w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolit Polsk konwencje mi璠zynarodowe dotycz帷e pracodawc闚 i pracownik闚 jako partner闚 spo貫cznych, za z chwil wst徙ienia Polski do Unii Europejskiej tak瞠 w oparciu o przepisy prawa unijnego.

2

 1. Zwi您ek dzia豉 na obszarze ca貫j Rzeczpospolitej Polskiej (og鏊nokrajowy zasi璕 dzia豉nia) i zrzesza Cz這nk闚 z r騜nych cz窷ci Polski.
 2. Zwi您ek mo瞠 tak瞠 dzia豉 poza granicami kraju, o ile jest to zgodne z przepisami w豉軼iwego prawa.
 3. Siedzib Zwi您ku oraz jego w豉dz krajowych jest Warszawa.
 4. Zwi您ek mo瞠 tworzy oddzia造 regionalne na ca造m obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zwi您ek mo瞠 przyst瘼owa do federacji i konfederacji zwi您k闚 pracodawc闚 oraz nawi您ywa wsp馧prac z innymi organizacjami oraz ich zwi您kami.
 6. Zwi您ek u篡wa piecz璚i z napisem: Zwi您ek Pracodawc闚 „Polskie Szk這” w Warszawie.
 7. Zwi您ek mo瞠 przyznawa odznak cz這nkowsk i honorow wed逝g wzoru przyj皻ego przez Zgromadzenie Og鏊ne.

3

 1. Zwi您ek nabywa osobowo嗆 prawn z chwil zarejestrowania w Krajowym Rejestrze S康owym.
 2. Zwi您ek jest organizacj samorz康n i niezale積 w swej dzia豉lno軼i statutowej od organ闚 administracji pa雟twowej i samorz康u terytorialnego oraz organizacji politycznych, spo貫cznych i zawodowych.

4

 1. Zwi您ek mo瞠 przyst瘼owa do organizacji mi璠zynarodowych oraz nawi您ywa wsp馧prac z bran穎wymi zwi您kami pracodawc闚 dzia豉j帷ymi za granic.
 2. Zwi您ek mo瞠 tworzy swoje biura i przedstawicielstwa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o ile b璠 na to zezwala przepisy w豉軼iwego prawa.

Rozdzia II.
Cele i zadania Zwi您ku oraz sposoby i formy ich realizacji.

5

Zwi您ek ma na celu ochron praw i reprezentowanie interes闚 zrzeszonych w nim pracodawc闚 („Cz這nk闚”), a w szczeg鏊no軼i :
 1. podejmowanie dzia豉 na rzecz zachowania pozycji konkurencyjnej polskiego hutnictwa szk豉;
 2. reprezentowanie i popieranie interes闚 spo貫cznych i gospodarczych Cz這nk闚, ochron tych瞠 oraz popieranie wszelkich dzia豉 prowadz帷ych do jedno軼i Cz這nk闚 oraz innych pracodawc闚 nale膨cych do bran篡 hutnictwa i przetw鏎stwa szk豉;
 3. wspieranie organizacji pracodawc闚 i przedsi瑿iorc闚, prowadzenie polityki w zakresie rokowa zbiorowych i uk豉d闚 zbiorowych pracy;
 4. podejmowanie dzia豉 na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju spo貫cznego w stosunkach pracy, w szczeg鏊no軼i zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotycz帷ym dialogu spo貫cznego;
 5. oddzia造wanie na kszta速owanie polityki spo貫cznej i ustawodawstwa dotycz帷ego interes闚 spo貫cznych i gospodarczych Cz這nk闚 oraz innych pracodawc闚 i przedsi瑿iorc闚;
 6. wyst瘼owanie do organ闚 posiadaj帷ych inicjatyw prawodawcz z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie akt闚 prawnych dotycz帷ych problematyki ochrony 鈔odowiska, a tak瞠 stosunk闚 pracy i polityki gospodarczej, w tym polityki fiskalnej;
 7. ochron praw na dobrach niematerialnych prowadzon w interesie Cz這nk闚 oraz reprezentowanie ich w tym zakresie;
 8. reprezentowanie interes闚 przemys逝 szklarskiego we wszelkich sprawach zwi您anych z opracowywaniem i uzgadnianiem taryf na gaz ziemny i energi elektryczn, w szczeg鏊no軼i uczestniczenie w post瘼owaniach administracyjnych, w tym taryfowych przed Urz璠em Regulacji Energetyki lub innymi organami;
 9. przygotowywanie i prezentowanie opinii 鈔odowiska o aktach prawnych dotycz帷ych pracodawc闚 hutnictwa i przetw鏎stwa szk豉, zw豉szcza w zakresie stosunk闚 pracy specyficznych dla zak豉d闚 stosuj帷ych czas pracy w ruchu ci庵造m;
 10. podejmowanie wsp鏊nych projekt闚 zwi您anych z ochron 鈔odowiska, zw豉szcza w zakresie wdra瘸nia przepis闚 o zintegrowanym systemie zapobiegania i kontroli zanieczyszcze;
 11. organizowanie i wspieranie kszta販enia pracodawc闚 i przedsi瑿iorc闚 w sferze praktycznego wdra瘸nia prawa ochrony 鈔odowiska oraz stosunk闚 pracy;
 12. prowadzenie studi闚 i bada, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa i ekonomii, organizacji i zarz康zania;
 13. prowadzenie bada rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz Cz這nk闚 oraz innych organizacji pracodawc闚 i przedsi瑿iorc闚;
 14. podejmowanie dzia豉 na rzecz promocji oraz integracji bran篡 szklarskiej.

6

Cele i zadania Zwi您ku s realizowane poprzez :
 1. udzia w negocjacjach um闚 zbiorowych, bran穎wych, zak豉dowych;
 2. tworzenie spo貫cznych mechanizm闚 rozstrzygania spor闚 zbiorowych i udzia w rozstrzyganiu spor闚 zbiorowych;
 3. prowadzenie studi闚 i bada, wymian pogl康闚, popularyzacj wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarz康zania;
 4. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach zwi您anych z gospodark i polityk spo貫czn;
 5. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego, itp.;
 6. wyst瘼owanie w imieniu Cz這nk闚, a tak瞠 w imieniu innych pracodawc闚 i przedsi瑿iorc闚, w przypadku otrzymania stosownych upowa積ie w tym zakresie, do agend rz康owych, organ闚 administracji rz康owej i samorz康owej oraz w豉dz s康owych, w sprawach zwi您anych z ich dzia豉lno軼i;
 7. delegowanie swoich przedstawicieli do organ闚 doradczych, agend rz康owych i samorz康owych;
 8. organizowanie zespo堯w doradczych oraz zatrudnianie pracownik闚 i ekspert闚 do wykonywania zada statutowych;
 9. podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych os鏏 b璠帷ych pracownikami lub us逝godawcami, a tak瞠 wchodz帷ych w sk豉d organ闚 Cz這nk闚;
 10. delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji mi璠zynarodowych i tworzenie sta造ch przedstawicielstw poza granicami RP;
 11. tworzenie fundacji, funduszy oraz przyznawanie stypendi闚.

7

Dla realizacji cel闚 statutowych Zwi您ek mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, tworzy fundacje, fundusze i uczestniczy w innych przedsi瞝zi璚iach gospodarczych.

Rozdzia III.
Cz這nkostwo

8

 1. Cz這nkostwo w Zwi您ku jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielno軼i dzia豉nia Cz這nka.
 2. Cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna zatrudniaj帷a pracownik闚, prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz w bran篡 szklarskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9

 1. Decyzja o przyj璚iu w poczet Cz這nk闚 jest podejmowana w drodze uchwa造 Prezydium przyj皻ej jednog這郾ie w obecno軼i co najmniej 1 cz這nk闚 Prezydium na pisemny wniosek zainteresowanego.
 2. W razie odmowy przyj璚ia, wnioskodawcy przys逝guje odwo豉nie do Zgromadzenia Og鏊nego.
 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do Cz這nk闚 – za這篡cieli, kt鏎zy nabywaj cz這nkostwo z chwil wpisania Zwi您ku do Krajowego Rejestru S康owego.

10

Cz這nkom Zwi您ku przys逝guje:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organ闚 statutowych Zwi您ku;
 2. prawo uczestniczenia w pracach Zwi您ku i jego organ闚;
 3. prawo korzystania z pomocy i wsparcia Zwi您ku we wszystkich sprawach nale膨cych do jego kompetencji;
 4. prawo do dost瘼u i korzystania z wszelkich informacji o pracy Zwi您ku;
 5. prawo zg豉szania wszelkich wniosk闚 dotycz帷ych dzia豉lno軼i Zwi您ku.

11

 1. Cz這nkowie Zwi您ku zwi您ani s uchwa豉mi podj皻ymi przez organy Zwi您ku w zakresie kompetencji statutowych i nie naruszaj帷ych zasady wyra穎nej w 8 ust.1.
 2. Cz這nkowie zobowi您ani s do :
  1. aktywnego udzia逝 w pracach Zwi您ku;
  2. przestrzegania statutu Zwi您ku oraz uchwa organ闚 statutowych Zwi您ku;
  3. dokonania jednorazowej op豉ty wpisowej oraz terminowego uiszczania sk豉dek cz這nkowskich;
  4. udzielania organom Zwi您ku informacji niezb璠nych w ich dzia豉lno軼i;
  5. wspierania Zwi您ku w wykonywaniu zada statutowych.

12

 1. Cz這nkostwo w Zwi您ku ustaje w razie:
  1. wyst徙ienia ze Zwi您ku;
  2. rozwi您ania Zwi您ku;
  3. wykluczenia ze Zwi您ku przez Prezydium na wniosek Prezesa na skutek:
   1. nieprzestrzegania postanowie Statutu, przepis闚 prawa, dzia豉nia na szkod Zwi您ku,
   2. uchylania si od wype軟iania obowi您k闚 statutowych,
   3. uchylania si od op豉cania sk豉dek cz這nkowskich;
  4. utraty przez cz這nka Zwi您ku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o kt鏎ej mowa w 1 ust.2 niniejszego Statutu;
  5. zaprzestania przez cz這nka Zwi您ku dzia豉lno軼i, o kt鏎ej mowa w 8 ust.2 Statutu.
 2. Deklaracj wyst徙ienia sk豉da si najp騧niej na 3 miesi帷e przed dat wyst徙ienia, w formie pisemnej.
 3. Wykluczenie nast瘼uje na mocy uchwa造 Prezydium, podj皻ej w g這sowaniu tajnym na wniosek Prezesa, wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚, przy obecno軼i co najmniej 1/2 cz這nk闚 Prezydium.
 4. Od uchwa造 Prezydium w sprawie wykluczenia przys逝guje w terminie 30 dni od dor璚zenia uchwa造 o wykluczeniu odwo豉nie do Zgromadzenia Og鏊nego.
 5. Do czasu rozstrzygni璚ia odwo豉nia przez Zgromadzenie Og鏊ne wykluczony zachowuje pe軟e prawa cz這nkowskie.
 6. W zwi您ku z ustaniem cz這nkostwa nie przys逝guje 瘸dne roszczenie do maj徠ku Zwi您ku.

12a

 1. Ustanawia si tytu honorowego Cz這nka Zwi您ku.
 2. Cz這nkiem honorowym mo瞠 by osoba fizyczna nie b璠帷a pracodawc, kt鏎a przyczyni豉 si do rozwoju Zwi您ku lub ma inne szczeg鏊ne zas逝gi wobec Zwi您ku.
 3. Godno嗆 Cz這nka honorowego nadaje Prezydium w drodze uchwa造 podj皻ej bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej 1 cz這nk闚 Prezydium.
 4. Cz這nkowie honorowi maj prawo nosi odznak Zwi您ku oraz uczestniczy z g這sem doradczym na Zgromadzeniu Og鏊nym, jak r闚nie bra udzia we wszystkich organizowanych przez Zwi您ek spotkaniach, konferencjach i innych imprezach.
 5. Cz這nkowie honorowi nie s zobowi您ani do p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich.
 6. Godno軼i cz這nka honorowego mo瞠 pozbawi Zgromadzenie Og鏊ne na uzasadniony wniosek Prezydium.

Rozdzia IV.
Organy Zwi您ku

13

 1. Organami Zwi您ku s :
  • Zgromadzenie Og鏊ne,
  • Prezydium,
  • Prezes,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwa造 kolegialnych organ闚 Zwi您ku mog by podejmowane, o ile wszyscy cz這nkowie danego organu zostali powiadomieni o jego posiedzeniu, bez wzgl璠u na liczb obecnych os鏏, chyba 瞠 Statut stanowi inaczej. Uchwa造 s podejmowane w g這sowaniu jawnym, zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, chyba 瞠 Statut stanowi inaczej.
 3. G這sowanie tajne zarz康za Przewodnicz帷y posiedzenia na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do g這sowania.

14

 1. Zgromadzenie Og鏊ne jest najwy窺zym organem Zwi您ku.
 2. W Zgromadzeniu Og鏊nym mog uczestniczy upowa積ieni przedstawiciele wszystkich Cz這nk闚 oraz Cz這nkowie honorowi.
 3. Prawo delegowania przedstawicieli przys逝guje pod warunkiem uiszczenia przez cz這nka pe軟ej nale積ej sk豉dki cz這nkowskiej na koniec przedostatniego miesi帷a poprzedzaj帷ego Zgromadzenie Og鏊ne.
 4. Ka盥emu przedstawicielowi przys逝guje 1 g這s.
 5. Zgromadzenie Og鏊ne podejmuje decyzje w formie uchwa, kt鏎e mog zapada bez wzgl璠u na liczb obecnych na Zgromadzeniu Og鏊nym przedstawicieli Cz這nk闚.
 6. Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 odbywa si jako Zwyczajne Zgromadzenie Og鏊ne zwo造wane przez Prezesa co najmniej raz w roku, nie p騧niej ni do ko鎍a trzeciego kwarta逝 lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Og鏊ne zwo造wane w trybie, o kt鏎ym mowa w ust.7.
 7. Prezes zobowi您any jest zwo豉 Nadzwyczajne Zgromadzenie Og鏊ne w terminie 6 tygodni od daty wp造wu wniosku pochodz帷ego od co najmniej 1/3 Cz這nk闚 Zwi您ku.
 8. O terminie Zgromadzenia Og鏊nego Prezes zawiadamia pisemnie Cz這nk闚 Zwi您ku co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, informuj帷 jednocze郾ie o miejscu i zaproponowanym przez Prezydium porz康ku obrad.
 9. W przypadku niezwo豉nia przez Prezesa Zgromadzenia Og鏊nego, prawo jego zwo豉nia przys逝guje ka盥emu Wiceprezesowi.
 10. Zgromadzenie Og鏊ne prowadzi przewodnicz帷y obrad wybrany w g這sowaniu jawnym przez uczestnik闚 Zgromadzenia.

15

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Og鏊nego nale篡 :
  1. wyb鏎 na czteroletni kadencj spo鈔鏚 kandydat闚 zg這szonych przez przedstawicieli Cz這nk闚 na Zgromadzenie Og鏊ne:
   1. Prezesa,
   2. 2 (dw鏂h) - 3 (trzech) Wiceprezes闚 oraz pozosta造ch cz這nk闚 Prezydium Zwi您ku,
   3. 3 (trzech) – 5 (pi璚iu) cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej;
  2. odwo造wanie Prezesa i Wiceprezes闚 oraz cz這nk闚 Prezydium i Komisji Rewizyjnej;
  3. uchwalanie program闚 dzia豉nia Zwi您ku;
  4. dokonywanie zmian Statutu;
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Prezydium i Komisji Rewizyjnej;
  6. rozwi您anie Zwi您ku i podj璚ie uchwa ustalaj帷ych szczeg馧owo przeznaczenie i podzia maj徠ku Zwi您ku;
  7. rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Prezydium;
  8. ustalanie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich.
 2. Podj璚ie uchwa, o kt鏎ych mowa w 15 ust.1 pkt.4 i 7, wymaga wi瘯szo軼i 2/3 Cz這nk闚 obecnych na Zgromadzeniu Og鏊nym w obecno軼i co najmniej 2/3 wszystkich Cz這nk闚 Zwi您ku.
 3. Zasady pracy Zgromadzenia Og鏊nego okre郵a uchwalony przez nie regulamin.

16

 1. Kadencja Prezydium trwa 4 (cztery) lata i ko鎍zy si z dniem odbycia Zgromadzenia Og鏊nego zatwierdzaj帷ego sprawozdanie Prezydium z wykonania bud瞠tu Zwi您ku za ostatni rok urz璠owania Prezydium.
 2. W sk豉d Prezydium wchodz :
  • Prezes,
  • Wiceprezesi,
  • Cz這nkowie Prezydium w liczbie od 2 (dw鏂h) do 8 (o鄉iu).
 3. Posiedzenia Prezydium odbywaj si co najmniej raz na kwarta.
 4. Posiedzenia Prezydium zwo逝je i przewodniczy im Prezes Zwi您ku, a w przypadku jego nieobecno軼i - wyznaczony przez niego Wiceprezes Zwi您ku.
 5. Wyga郾i璚ie mandatu cz這nka Prezydium nast瘼uje w razie:
  1. rezygnacji z funkcji Prezesa, Wiceprezesa lub cz這nka Prezydium,
  2. odwo豉nia przez organ, kt鏎y podj掖 uchwa喚 o jego powo豉niu,
  3. 鄉ierci,
  4. utraty upowa積ienia do reprezentowania zrzeszonego w Zwi您ku pracodawcy.
 6. W przypadku wyga郾i璚ia mandatu cz這nka Prezydium w trakcie trwania kadencji najbli窺ze Zwyczajne Zgromadzenie Og鏊ne dokonuje wyboru uzupe軟iaj帷ego, przy czym kadencja nowo wybranego cz這nka Prezydium zako鎍zy si z chwil zako鎍zenia kadencji pozosta造ch cz這nk闚 Prezydium.
 7. Zasady pracy Prezydium okre郵a regulamin uchwalony przez ten organ.

17

 1. Do kompetencji Prezydium nale篡 :
  1. podejmowanie uchwa w sprawie przyj璚ia i wykluczenia Cz這nka Zwi您ku;
  2. przygotowywanie projekt闚 program闚 i plan闚 dzia豉nia Zwi您ku i przedk豉danie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Og鏊nemu oraz prowadzenie bie膨cej dzia豉lno軼i w oparciu o uchwalone przez Zgromadzenie Og鏊ne plany i programy;
  3. kszta速owanie za這瞠 polityki finansowej i ich realizacja;
  4. podejmowanie uchwa w sprawach zbycia i nabycia 鈔odk闚 trwa造ch Zwi您ku;
  5. powo造wanie, na wniosek Prezesa, przewodnicz帷ych i cz這nk闚 zespo堯w i komitet闚;
  6. podejmowanie uchwa w sprawach prowadzenia przez Zwi您ek dzia豉lno軼i, o kt鏎ej mowa w 7 niniejszego Statutu;
  7. podejmowanie uchwa w sprawie tworzenia funduszy Zwi您ku;
  8. zatwierdzanie plan闚 i projekt闚 oraz sprawozda z dzia豉lno軼i Biura Zwi您ku;
  9. okre郵anie maksymalnej kwoty zobowi您a, jakie mog zaci庵a w imieniu Zwi您ku osoby upowa積ione;
  10. opiniowanie prac zespo堯w i komitet闚;
  11. organizowanie oddzia堯w regionalnych na pisemny wniosek co najmniej pi璚iu Cz這nk闚 z obszaru jednego wojew鏚ztwa.
 2. Prezydium sk豉da Zgromadzeniu Og鏊nemu roczne sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i.

18

 1. Prezes kieruje bie膨c prac Zwi您ku.
 2. Prezesa na czteroletni kadencj wybiera Zgromadzenie Og鏊ne w g這sowaniu tajnym, bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚, spo鈔鏚 kandydat闚 zg這szonych przez przedstawicieli Cz這nk闚 Zwi您ku.
 3. Prezes Zwi您ku sprawuje swoj funkcj nieodp豉tnie, przy czym uchwa豉 Zgromadzenia Og鏊nego mo瞠 przyzna Prezesowi Zwi您ku wynagrodzenie i okre郵i jego wysoko嗆.

19

 1. Do kompetencji Prezesa nale篡:
  1. kierowanie bie膨c prac Prezydium;
  2. nadz鏎 nad wykonywaniem uchwa Zgromadzenia Og鏊nego i Prezydium;
  3. powo造wanie i odwo造wanie Dyrektora Biura Zwi您ku;
  4. sprawowanie nadzoru nad prac Dyrektora Biura Zwi您ku;
  5. okre郵enie zakresu obowi您k闚 i kompetencji Dyrektora Biura i udzielanie mu stosownych pe軟omocnictw;
  6. powo造wanie i rozwi您ywanie, w porozumieniu z Prezydium, komisji, zespo堯w, komitet闚, ustanawianie doradc闚 i ekspert闚 oraz zatwierdzanie regulamin闚 ich dzia豉lno軼i;
  7. zatrudnianie doradc闚 i ekspert闚, zlecanie doradcom i ekspertom prac oraz nadzorowanie ich wykonania;
  8. desygnowanie - w uzgodnieniu z Prezydium - przedstawicieli Zwi您ku do udzia逝 w radach, komisjach i komitetach organizacji i instytucji rz康owych i samorz康owych;
  9. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrze穎nych do kompetencji innych organ闚 Zwi您ku.
 2. Prezes mo瞠 ustanowi pe軟omocnik闚 do reprezentacji Zwi您ku na zewn徠rz, okre郵aj帷 zakres ich kompetencji.

20

 1. W przypadku stwierdzenia trwa貫j niemo積o軼i dalszego pe軟ienia obowi您k闚 przez Prezesa, do czasu wyboru nowego, Prezydium powierza pe軟ienie jego obowi您k闚 jednemu z Wiceprezes闚.
 2. W przypadku czasowej niemo積o軼i pe軟ienia obowi您k闚 przez Prezesa, powierza on pe軟ienie swoich obowi您k闚 jednemu z Wiceprezes闚.

21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwi您ku.
 2. Komisja sk豉da si z 3 (trzech) do 5 (pi璚iu) cz這nk闚 wybranych przez Zgromadzenie Og鏊ne w g這sowaniu tajnym, na 4-letni kadencj spo鈔鏚 kandydat闚 zg這szonych przez przedstawicieli na Zgromadzenie Og鏊ne.
 3. Na pierwszym posiedzeniu, nie p騧niej ni w ci庵u 30 dni od daty wyboru, cz這nkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj spo鈔鏚 siebie Przewodnicz帷ego i Sekretarza oraz uchwalaj regulamin Komisji Rewizyjnej.
 4. Wyga郾i璚ie mandatu cz這nka Komisji Rewizyjnej nast瘼uje w razie:
  1. rezygnacji z cz這nkostwa w Komisji Rewizyjnej,
  2. odwo豉nia przez Zgromadzenie Og鏊ne ze sk豉du Komisji Rewizyjnej,
  3. 鄉ierci,
  4. utraty upowa積ienia do reprezentowania zrzeszonego w Zwi您ku pracodawcy.
 5. Nie wolno 陰czy funkcji cz這nka Komisji Rewizyjnej z uczestnictwem w innych statutowych organach Zwi您ku lub Oddzia逝 Regionalnego.
 6. Komisja Rewizyjna mo瞠 nadal wype軟ia swoje obowi您ki statutowe, pomimo wyga郾i璚ia mandatu jednego lub kilku cz這nk闚 Komisji pod warunkiem, 瞠 jej sk豉d nie b璠zie mniejszy ni 2/3 sk豉du wybranego na Zgromadzeniu Og鏊nym.

22

 1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli ca這kszta速u prac organ闚 Zwi您ku, w szczeg鏊no軼i realizacji uchwa, wykonania program闚, plan闚 oraz bud瞠tu.
 2. Z wykonanych kontroli Komisja przedk豉da sprawozdania:
  1. z kontroli Prezydium - Zgromadzeniu Og鏊nemu,
  2. z kontroli Prezesa - Prezydium i Zgromadzeniu Og鏊nemu.
 3. Komisja Rewizyjna ma obowi您ek wyst瘼owa do w豉軼iwych organ闚 z wnioskami wynikaj帷ymi z ustale kontroli, 膨da wyja郾ie i zg豉sza okre郵one zalecenia pokontrolne.
 4. Komisja Rewizyjna sk豉da sprawozdania z kontroli, o kt鏎ych mowa w ust.2, a na koniec kadencji tak瞠 wnioski o udzielenie absolutorium dla Prezesa, Wiceprezes闚 i Cz這nk闚 Prezydium na Zwyczajnym Zgromadzeniu Og鏊nym.
 5. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej w celu realizacji swoich zada maj prawo wgl康u do dokumentacji Prezydium, Prezesa oraz Biura Zwi您ku oraz uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium.

Rozdzia V
Organizacja wewn皻rzna Zwi您ku

23

 1. Dla obs逝gi Zwi您ku tworzy si Biuro Zwi您ku.
 2. Prac Biura kieruje Dyrektor Biura, powo造wany i odwo造wany przez Prezesa.
 3. Dyrektor Biura podlega bezpo鈔ednio Prezesowi, kt鏎y okre郵a zakres jego obowi您k闚 i kompetencji oraz pozosta貫 warunki pracy i p豉cy, i zawiera z Dyrektorem Biura umow o prac lub inn umow.
 4. Czynno軼i prawnych w zakresie stosunk闚 pracy pracownik闚 Biura Zwi您ku dokonuje Dyrektor Biura.
 5. Organizacj wewn皻rzn i zadania Biura Zwi您ku okre郵a regulamin wewn皻rzny zatwierdzony przez Prezesa.

Rozdzia VI.
Maj徠ek Zwi您ku. Reprezentacja

24

 1. Maj徠ek Zwi您ku stanowi ruchomo軼i, nieruchomo軼i, 鈔odki pieni篹ne zgromadzone w utworzonych przez Zwi您ek funduszach i prawa maj徠kowe.
 2. Dochodami Zwi您ku s:
  1. wp造wy z op豉t wpisowych,
  2. wp造wy ze sk豉dek cz這nkowskich,
  3. wp造wy z w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej,
  4. dochody z maj徠ku Zwi您ku,
  5. subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy os鏏 lub instytucji.
 3. Zwi您ek mo瞠 tworzy fundusz statutowy i inne fundusze celowe.

25

 1. Do reprezentowania Zwi您ku uprawnione jest Prezydium.
 2. Do sk豉dania o鈍iadcze woli, zaci庵ania zobowi您a finansowych w imieniu Zwi您ku oraz reprezentowania Zwi您ku na zewn徠rz uprawniony jest Prezes Zwi您ku samodzielnie lub dwie inne osoby wchodz帷e w sk豉d Prezydium 陰cznie.

Rozdzia VII
Oddzia造 regionalne

26

Oddzia造 Regionalne powo造wane przez Prezydium Zwi您ku (na podstawie uchwa造 okre郵aj帷ej siedzib oraz terytorialny zakres dzia豉nia Oddzia逝) dzia豉j w oparciu o niniejszy Statut i reprezentuj Cz這nk闚, kt鏎ych siedziby znajduj si na terenie ich dzia豉nia. Obszar dzia豉nia Oddzia逝 Regionalnego powinien obejmowa jedno wojew鏚ztwo.

27

 1. Oddzia造 Regionalne na terenie swojego dzia豉nia mog, na podstawie i w zakresie pe軟omocnictw otrzymanych od Prezydium Zwi您ku, organizowa Zgromadzenie Og鏊ne swojego regionu zdolne do podejmowania uchwa, w tym do wyboru Prezesa Oddzia逝, Prezydium Oddzia逝 oraz Komisji Rewizyjnej Oddzia逝 wed逝g zasad okre郵onych w niniejszym Statucie dla wyboru organ闚 Zwi您ku.
 2. Prezydium Oddzia逝 Regionalnego mo瞠 utworzy dla swoich potrzeb Biuro.
 3. Prezydium Oddzia逝 Regionalnego mo瞠 przyjmowa nowych Cz這nk闚 spo鈔鏚 pracodawc闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz na obszarze dzia豉nia Oddzia逝 Regionalnego oraz pobiera od nich op豉ty wpisowe i sk豉dki cz這nkowskie, o ile przewiduje to pe軟omocnictwo udzielone przez Prezydium Zwi您ku.
 4. Uchwa造 w豉dz statutowych danego Oddzia逝 Regionalnego obowi您uj tylko na obszarze jego dzia豉nia.
 5. Prezydium Zwi您ku mo瞠 uchyla uchwa造, o kt鏎ych mowa w ust.4.

28

Prezydia Oddzia堯w Regionalnych upowa積ione do przyjmowania nowych Cz這nk闚 i pobierania od nich op豉t wpisowych oraz sk豉dek cz這nkowskich s obowi您ane przekazywa Prezydium Zwi您ku op豉ty wpisowe w ca這軼i oraz 50% wp造w闚 ze sk豉dek cz這nkowskich.

Rozdzia VIII
Rozwi您anie Zwi您ku

29

 1. Uchwa豉 o rozwi您aniu Zwi您ku lub likwidacji Oddzia逝 Regionalnego mo瞠 by podj皻a przez Zgromadzenie Og鏊ne zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, przy obecno軼i co najmniej 2/3 przedstawicieli Cz這nk闚 upowa積ionych do udzia逝 w Zgromadzeniu Og鏊nym.
 2. Uchwa豉 w sprawie rozwi您ania Zwi您ku winna okre郵a spos鏏 jego likwidacji oraz przeznaczenie i podzia maj徠ku Zwi您ku.
 3. Zwi您ek rozwi您uje si r闚nie w razie zmniejszenia si liczby jego Cz這nk闚 poni瞠j 10 i utrzymywania si tego stanu przez okres d逝窺zy ni 3 miesi帷e.

Rozdzia IX
Postanowienia ko鎍owe

30

 1. Do czasu odbycia Zgromadzenia Og鏊nego, kt鏎e dokona wyboru w豉dz Zwi您ku o鈍iadczenia woli w imieniu Zwi您ku sk豉daj cz這nkowie Komitetu Za這篡cielskiego wed逝g zasady, o kt鏎ej mowa w 25 ust.1.
 2. Komitet Za這篡cielski zwo豉 Zgromadzenie Og鏊ne Zwi您ku w terminie 30 dni od dnia wpisu Zwi您ku do Krajowego Rejestru S康owego.

31

Statut wchodzi w 篡cie z dniem rejestracji Zwi您ku w Krajowym Rejestrze S康owym.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2007 roku